තරු බලාගෙන..

අපර පෙරදිග අතර
එකම යායකි අඹර
තරු බලාගෙන උතුර
සොයන ඔබ වෙයි නපුර.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts