ගොළු අප්පච්චි..

.
කටුක ඇස් හිනහෙද්දි තිස්සෙම
නුඹ කියන දේ දැනෙනවා
ජීවිතේ නම් බර වැඩියි මට
සිල්ලරේටම ගෙවෙනවා..

...
දහදියට දිය වෙච්ච ජීවිතෙ
සිහිලසක් දැන් යදිනවා
උඹ දකින එක් වරක් පාසා
පිරිත් පැන් මට ඉහිනවා...

...
ගිනි ගත්ත ඒ සියුම් වැලි මත
හිරිකඩක් වී වැටෙනවා
දෝරෙ ගලනා නුඹේ සෙනෙහස
හදවතින් මං යදිනවා..

...
කෝටු පාරට රිදුන හදවත
ඇස් දෙකෙන් මගෙ හඩනවා
උඹ කියාදුන් දහම හැමවිට
ලොවේ හැමටම කියනවා...

...
ජීවිතේ එක් සැදෑ වරුවක
නුඹ ලඟට විත් හඬනවා
ගොළු උනත් අප්පච්චියේ උඹේ
ඇස් කතාවක් කියනවා...

..
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts