වේලු

.
"සක්කිලියෝ" දොර ඇරපන්
ගමේ එවුන් කෑ ගහද්දි
මර බිය ගෙන
ඔය පපුවම
වෙව්ලපු දේවී..
.
"අනේ අප්ප එපා යන්ඩ
උන් ආසයි ලේ දකින්න"
වැලපි වැලපි
කකුල් දෙකේ
එල්ලුනු දේවී..
.
"වේලු පුතේ වල උතුරල
හෙට වරෙංකො අපේ දිහා"
දැවටි දැවටි
ඇවටිලි කල
පිරිස ඇදේවී..
.
මුගුරක් ගෙන ගෙයි දොරකඩ
පාට හොයනවා ලේ වල
පාර දෙකෙන්
'වේලු පුතා'
මැරී වැටේවී..
.
මං හැපිලා පණ අදිද්දි
වේලු දුන්නු ලේ බිදුවල
සුවඳ පැහැය
ඒ විදියට
තවම දැනේවී..
.
වේලු එදා නොහිටින්නට
මං මැරිලා මාස හතක්
වේලු හින්ද
මං තාමත්
හුස්ම ගනීවී..
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts