වගකීමෙන්ද..

වගකීමෙන්ද..?
කොදුරන්නේ ඔබ.
නිකිණි මල් පෙත්ත මත
තිබුණෙ පිණි
කැටිත්තක් වග.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts