පාළු නුගේගොඩ..

.
බාහුවේ මැද හරිය
අල්ලාගෙන තදින්
හිමිහිට..
කඩල ගොටුවක්
ගුලිකර
කවපු මතකයක්
ඇත නුගේගොඩ..

..
නෝක්කාඩුවක
කෙලෙවර
කහ ඉර මැද්දේ
නැවතුන..
මතක පොතක්මය
පාළු නුගේගොඩ..

..
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts