තෘණ පත්

වීසි කැත්තක්
දුටුව පලියට
කදුළු නොසලයි
සුවඳ තෘණ පත්
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts