හිතන්න..

හිතන්න,
කප්පරක් දේ ඇතිකොට
මුහුද එන්නේම
වෙරළට..
සිප්පි කටු හෙම අරගෙන
අහිමි සොදුරිය
වැළදගන්නට..
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts