කොස් කොළය.

.
කොස් ගහක් යට මැරුණු මැලවුණ
කොස් කොළය මගෙ නෙත් බලා
හිමිං කෙදිරුව දල්ල කාලෙදි
උන්නු හැටි ඔහු
සිහි වෙලා...
..
සුළං නිතරම මූණ ඉම්බලු
බිංදු පිණි කැට මූණ තෙමුවලු
ජීවිතේ ගැන රහ වැටී කොස්
දල්ල නිතරම
හීන මැව්වලු..
..
දල්ල හිමිහිට තරුණ වූවලු
කොළයෙ පැහැයත් වෙනස් වූවලු
ඒත් කොස් ගහ කියා දුන් ලෙස
හැමට නිතරම
හෙවණ දුන්නලු..
..
මහළු වී ඇති එක් සැදෑවක
සුළං ධාරා ඇගේ හැපුනලු
වාරුවක් නැති නිසා කොළයට
අහසෙ පාවී
යන්න හිතුනලු...
..
බිම වැටී උඩ බලන හැම විට
කොස් ගහේ දුක හිතට දැනුනලු
ඒක හින්දම පොළොවෙ පස් වී
පොහොර වෙන්නට
හිතා ගත්තලු..
..

#_අනුsh_

Comments

Popular Posts