නාවයි කවයි පොවයි

යා යුතුයි ප්‍රිය ඔබ බොහෝ දුර
මා මෙතන මෙහෙම
තනිකර.
පාළුව තමයි දවසක
හිමිකම
නාවයි කවයි පොවයි
වැව ඇළකට.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts