නිවෙන්නම්..!!

අරලියා මල්
ලගින් යද්දී
ඔබේ සුවඳම
දැනේනම්..
තවත් කුමටද
රෝස මල් පෙති
මමත් මෙහෙමම
නිවෙන්නම්..
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts