දනිමි.!

දනිමි.
නිදන වග ඔබ
වළාකුළු මත
හැපි හැපී..
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts