හෙට ආයෙ..

දුවන තැන් අමතකය
ඉන්න තැන් බොල් හඬය
හෙට ආයෙ අලුයමය
කම්පනය!!
මෙපමණය.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts