'හැමදෙම'

චුම්භන එකොළහක්
පිරිමැදුම් විසි අටක්
'හැමදේම'
ඇස්වලින් විතරක්.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts