තිත්.


.
ඔබ ප්‍රවේසම් වෙන්න..!!
දැක්කෙ නැහැ වගෙ යන්න.
හිත් මැද්දෙ
තිත්වලට
පින්න වැටිලලු අන්න.
.

Comments

Popular Posts