ප්‍රේමයෙන් මුසපත් වෙමී..!!


.
පත් හෙලා සළකුනක් දන්දී
වන්දනා යන සියතුනී
හිස් කුඩා මුත් නික්ම යන නුඹ
අවාරේ හැමු සුවඳකී.
.
තුහින වැස්සක සිඳුරු කුඩයේ
ගොළුව පා වෙන මා වැනී
සියක් දහසක් තනිව තෙමෙනා
පෙම්වතුන් වෙයි නිදි නැතී.
.
කෙවෙනි එකිනෙක
දමා පිසහල
ආදරේ මල් බිඟුවනී
ගීතයක් මිස තාල ඇහිරුනු
කවි තවත් නම් හුරු නැතී
.
කඳු මුදුන්වල
තනිව පිපෙනා
රතු මලක් වෙයි
නම නැතී.
සමණලුන් හා එක්ව සමඟිව
රොන් උරා සැඟවෙනු සකී..
.
මත් වෙලා මේ රෑ පවා මම
සෙව්වෙ මදටිය සෙවණකී
එ'සඳ මෙන් ළඟ
නොමැති මුත් ඇය
ප්‍රේමයෙන් මුසපත් වෙමී..!!
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts