සෙනෙහෙ සළකුණ

පුංචි දේටත්
රිද්දගයි හිත.
සෙනෙහෙ සළකුණ
'නිදිකුම්බා කොළ'
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts