අරලියා..

සුදු පාට මල් වර්ග
බොහෝ සේ පිපුණාට
අරලියා වල ඇත්තෙ
හරි අමුතු සුවඳක් ය
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts