තනි නොවන

"තනිකම සහ හුදකලාව".
ඔය දෙකම
තනි වෙන්නැති වචන.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts