ජීවිතෙත්..

වසත් කල හැඩය
සරතය
බරය තදය ගැඹුරුය.
ජීවිතෙත් එහෙමය.
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts